Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ / HİZMET REZERVASYON

1-TARAFLAR
İşbu Sözleşme, Clubkoza Turizm Seyahat Mühendislik Tic. Ltd. Şti (Bundan böyle "CLUB KOZA TOUR" olarak anılacaktır.) ile Madde 2'de tanımlanan hizmeti satın alan "MÜŞTERİ" arasında akdedilmiştir.

2-KONU
İşbu Sözleşme, Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olan Voucher, Tur Programı/Broşürü ve Alındı Belgesi'nde belirtilen hizmetleri kapsar.

3-GENELHÜKÜMLER
MÜŞTERİ, işbu Sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış bedeli ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin detaylı bilgiler içeren broşürü okuyup bilgi sahibi olduğunu; yurtdışı konaklamalarında pasaportunu, geçerli vizesini ve nüfus cüzdanını, Kıbrıs turlarında ise nüfus cüzdanını yanında bulunduracağını, pasaport ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden veya MÜŞTERİ'nin kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, vize eksikliği, herhangi bir devlet kurumunun izin vermemesi vb.) çıkışının engellenmesi veya Türkiye'den çıkış yapılan ülkede pasaport, vize ve benzeri muamele eksiklikleri ve/veya aykırılıkları nedeniyle ülkeye girişin engellenmesi durumunda CLUB KOZA TOUR'un hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğu doğmayacağını; bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu; MÜŞTERİ yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu, tur esnasında kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyalardan CLUB KOZA TOUR'un veya çalışanlarının hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, belirtilen nedenlerle CLUB KOZA TOUR'a ve/veya CLUB KOZA TOUR çalışanlarına karşı talepte bulunmayacağını; İşbu Sözleşme'nin imzası ile konaklayacağı tesisin ve seyahat edeceği aracın tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu; rehber, tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerince satın alınan hizmetle ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atmayacağını ve üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atması halinde doğabilecek maddi/manevi tüm zararlardan şahsen ve birinci derecede sorumlu olacağını , aksi halde CLUB KOZA TOUR'un Sözleşme konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle MÜŞTERİ'nin iade hakkının bulunmadığını; MÜŞTERİ'nin işbu Sözleşme konusu Paket Tur kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve program dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini; ifa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahisle hizmeti kullanmayı sonlandırması halinde işbirliği yapma ve özenli davranma borcu gereği CLUB KOZA TOUR yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildireceğini, aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, iş bu sözleşme ile kendisi ile beraber seyahate katılacak olan diğer kişiler adına da sözleşmeye taraf olduğunu ve bu anılan kişilerin ad-soyad, tc kimlik no gibi seyahate katılmasını sağlayacak olan bilgilerini doğru vermekle yükümlü olduğunu, kendisine yapılan ön bilgilendirme ve broşür kapsamı hakkında diğer katılımcılara da bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu, kendisine verilen broşürün katılımcılara da verilmiş sayıldığını kabul etmektedir. CLUB KOZA TOUR, broşürde belirtilen bilgiler ile işbu Sözleşme'de düzenlenen hususların paralel olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ; MÜŞTERİ'nin kusuru, üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışı, mücbir sebep(olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar vb.), CLUB KOZA TOUR'un/acentesinin/bağımsız hizmet sağlayıcısının gereken tüm özeni gösterdiği halde öngörülemeyen ve engellenemeyen bir olayın meydana gelmesi halleri hariç olmak ve bu sayılan hallerde MÜŞTERİ'nin tazminat hakkı doğmamak üzere; CLUB KOZA TOUR Sözleşme'yi kısmen veya tamamen ihlal eder ise, 1618 Sayılı Kanun'da tanımlı zorunlu sigorta hükümleri saklı kalarak, CLUB KOZA TOUR tüketicinin uğradığı zararlardan sorumlu olacaktır. Hava yolu ulaşımının dahil olduğu paket turlarda CLUB KOZA TOUR'un ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı ve hasarı durumlarında; MÜŞTERİ'nin CLUB KOZA TOUR'a kayıp veya hasar tutanağı düzenlettirmesi koşuluyla, uluslar arası bir sözleşme olan Montreal Konvansiyonu hükümlerine göre tazmin yoluna gidilecektir.

4-FESİHVEDEVİR
CLUB KOZA TOUR'un Sözleşmeyi haksız olarak feshetmesi halinde CLUB KOZA TOUR, MÜŞTERİ'nin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri 30 gün içerisinde MÜŞTERİ'ye iade eder. Kayıt edilen müşteri sayısının Paket Turun düzenlenmesi için gerekli olan sayıya ulaşmaması halinde bu durum CLUB KOZA TOUR tarafından MÜŞTERİ'ye turun başlangıcına en az 5 gün varken yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla bildirilecek ve MÜŞTERİ'nin bu sebeple herhangi bir nam altında tazminat hakkı doğmayacaktır.
MÜŞTERİ'nin Yurt içi kültür turları (gezi) Sözleşme'sini hizmetin başlamasından 30 gün öncesine kadar feshetmesi halinde, ödenmesi zorunlu olan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir.
MÜŞTERİ, hizmetin başlamasına 29-21 gün varken sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi hizmet bedeli olarak 75TL hizmet bedeli, , 20-8 gün varken sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %50 si , 7-0 gün kala yapılan iptallerde ise yurtiçi tatil turuna ödenen ücretin tamamı Club Koza Tour tarafından iade edilmez.MÜŞTERİ tarafından yapılan tarih değişikliği talepleri fesih hükmünde olmakla, yukarıda belirtilen süreler dikkate alınarak yazılı olarak bildirilecektir.
MÜŞTERİ’nin satın alınan yurt dışı kültür turunun (gezi) başlangıç tarihine 40-30 gün kala yapılan iptallerde yada sözleşmeyi iptal etmesi durumunda 200 TL hizmet bedeli kesintisi, 29-21 gün kala yapılan iptallerde yada sözleşmeyi iptal etmesi durumunda %50 kesinti,  21-9 gün kala yapılan iptallerde yada sözleşmeyi iptal etmesi durumunda satın alınan yurt dışı kültür turunun %75’i, 9-0 gün kala yapılan iptallerde yada sözleşmeyi iptal etmesi durumunda ise yurtdışı kültür turuna ödenen ücretin tamamı Club Koza Tour tarafından iade edilmez.
MÜŞTERİ'nin kendisi veya birinci derece akrabalarının rezervasyon anında var olmayan 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları/ ölümlerini gösterir rapor ve bunun gibi MÜŞTERİ'nin tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği sair hallere ilişkin belgeleri hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, bu maddenin istisnası olup, böyle bir durumda ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenen belgelenebilir ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere ödemiş olduğu bedel kesinti yapılmaksızın MÜŞTERİ'ye 14 gün içerisinde iade edilecektir. .
MÜŞTERİ, hizmetin başlamasından 7 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmek suretiyle hizmeti paket tur koşullarını yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebi ile doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur. MÜŞTERİ, tüm fesih/devir taleplerini hizmetin başlangıcından evvel CLUB KOZA TOUR'a yazılı olarak sunmakla yükümlüdür.
MÜŞTERİ'nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda CLUB KOZA TOUR, MÜŞTERİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, 24 saat sonra iptal etme ve Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda MÜŞTERİ'ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. MÜŞTERİ, hizmet başlangıcından itibaren 24 saat içinde hizmete tekrar iştirak edeceğini bildirir ise, ulaşıma ait hizmet bedellerinden kaynaklanan fark bedelleri MÜŞTERİ tarafından ödenecektir.
CLUB KOZA TOUR, MÜŞTERİ'ye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında CLUB KOZA TOUR hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. MÜŞTERİ, bu değişiklik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal ettiğini yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile 2 iş gününde bildirerek şu 3(üç)seçimlik haktan birini kullanabilir: Bu durumda MÜŞTERİ; (1)tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönerek tüketilmeyen hizmet bedelini 14 gün içerisinde iade alma hakkına, (2)isterse CLUB KOZA TOUR tarafından kendisine teklif edilen (varsa) ödediği bedel ile eşit veya daha yüksek değerde başka bir paket tura ilave bedel ödemeden katılma hakkına, (3)daha düşük bedelli bir paket tur seçer ise aradaki fiyat farkının kendisine iade edilme hakkına sahiptir.

5-SAİRHÜKÜMLER
Hizmetin Paket Tur olması halinde, Paket Turun eksik ya da hiç verilmemesi halleri 1618 sayılı Yasa'nın 12. Maddesi gereğince sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı, Paket Tur bedeli kadardır. MÜŞTERİ, dilerse masrafı kendisine ait olmak üzere Paket Tur ve/veya konaklama hizmeti başlamadan evvel, kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir. İşbu Sözleşme'nin bir veya birden fazla maddesinin herhangi bir nedenle geçersiz sayılması halinde, Sözleşme'nin diğer hükümleri bu geçersizlikten etkilenmeyecek ve yürürlükte kalacaktır.
MÜŞTERİ tarafından sözleşme kurulması aşamasında paylaşılan adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgileri sözleşmede bahsi geçen bildirimler için kullanılacağından iletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesinin sorumluluğu MÜŞTERİ'ye aittir.
MÜŞTERİ, CLUB KOZA TOUR un işletmekte olduğu markalar ve tedarikçileri ve işbirliği içerisinde olduğu kuruluşlara ilişkin hizmet, reklam, ilan, kampanya ve faaliyetleri hakkında; tarafına bilgilendirme yapılmasına ve kendisiyle 6563 Sayılı Kanun uyarınca ticari elektronik iletiler paylaşılmasına onay vermektedir. MÜŞTERİ, verdiği onayı iptal etmek isterse bu durumu CLUB KOZA TOUR'un işbu sözleşmede yer alan iletişim kanallarına bildirecek ve CLUB KOZA TOUR bilgilendirmeyi sonlandıracaktır.İşbu Sözleşme'nin ifasından doğan her türlü uyuşmazlıkta Türk Hukuku uygulanacak ve İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
Altı (5) madde üç (3) sayfadan ibaret işbu Sözleşme taraflarca detaylı olarak müzakere edilerek tek nüsha halinde imzalanmış olup,aslına uygun fotokopisi MÜŞTERİ'ye teslim edilerek imza tarihinde yürürlüğe girmiştir.


Clubkoza Turizm Seyahat Müh.
Tic.Ltd.Şti
    MÜŞTERİ
El yazısı ile ad-soyad ve okudum
Aslına uygun fotokopisini teslim aldım.